Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Usługodawca i właściciel strony www.marketing-sprzedaz.pl – Piotr Mrzygłód, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Mrzygłód Sprzedaz – Marketing – Konsulting NIP: 6341497708.

2. Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem www.marketing-sprzedaz.pl stanowiąca własność Usługodawcy, za pośrednictwem której udostępniane są Treści Cyfrowe i inne usługi oferowane przez Usługodawcę.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną korzystająca z Serwisu.

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje czynności prawnej za pośrednictwem serwisu.

5. Treści Cyfrowe – oznaczają znajdujące się w ofercie Usługodawcy kursy, szkolenia, a także inne usługi oferowane w formach elektronicznych, w tym w szczególności zapisanych w formacie cyfrowych plików tekstowych, dźwiękowych i audiowizualnych.

6. Rejestracja – czynność dokonywana przez Użytkownika polegająca na wykorzystaniu formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Serwisie.

7. Konto – indywidualny i przypisany danemu Klientowi, zabezpieczony loginem i hasłem, zbiór zasobów informatycznych umożliwiający edycję podanych przez Klienta Danych Osobowych, informację o zrealizowanych Zamówieniach Klienta w formie Treści Cyfrowych i treści innych niż cyfrowe, a także przestrzeń umożliwiająca korzystanie przez Klienta z udostępnianych przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu, w tym nabytych Treści Cyfrowych.

8. Zamówienie – czynność podejmowana przez Użytkownika mająca na celu nabycie, w ramach Serwisu, Treści Cyfrowych oferowanych przez Usługodawcę.

9. Dane osobowe – oznacza zgromadzone, w trakcie Rejestracji Użytkownika oraz podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu i jego funkcjonalności informacje dotyczące Użytkownika. Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności.

10. Polityka Prywatności – oznacza stosowane przez Usługodawcę zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie: www.marketing-sprzedaz.pl/polityka-prywatnosci

11. Formularz – skrypt umożliwiający złożenie Zamówienia.

12. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży, składane za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie.

13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie zamówienia.

14. Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie, który umożliwia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą.

15. Regulamin – niniejszy dokument.

16. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

17. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.marketing-sprzedaz.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,

b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi, oraz

c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

7. Z usługodawcą można skontaktować się za pośrednictwem e-mail pod adresem: kontakt@marketing-sprzedaz.pl a także za pośrednictwem Formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

a. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

b. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz

c. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Serwis oferuje następujące usługi świadczone droga elektroniczną:

a. Formularz zamówienia,

b. Formularz kontaktowy,

c. Usługę Konta polegające na korzystaniu z udostępnionej przez Usługodawcę przestrzeni dyskowej w celu:

c.a. zamieszczania informacji o dokonanych przez Klienta zakupów Treści Cyfrowych,

c.b. umożliwienia Klientowi wielokrotnego, w ramach i w granicach udzielonej licencji na daną Treść Cyfrową pobrania i odtworzenia Treści Cyfrowej,

c.c. przechowywania Treści Cyfrowej w postaci elektronicznej w terminie udzielonej licencji.

2. Świadczenie usług drogą elektroniczną, może wiązać się (bez względu na zastosowane systemy antywirusowe) z ryzykiem m.in.:

a. otrzymania przez Użytkownika spamu;

b. zainfekowania Urządzenia Klienta wirusami komputerowymi.

3. Użytkownik, akceptując Regulamin oświadcza, że jest świadomy ryzyka jakie niesie za sobą świadczenie usług drogą elektroniczną i mimo to decyduje się na korzystanie z świadczonych w ten sposób Usług.

4. Zaleca się aby Użytkownik korzystał z programów antywirusowych i aktualnego oprogramowania.

5. Zakazane są jakiekolwiek próby nieautoryzowanego dostępu do serwerów Serwisu, baz danych, oraz komputerów będących częścią tego Serwisu.

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług.

8. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.

V. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystania z usług wskazanych w § 4 ust. 1 pkt. 3.

2. W celu założenia Konta należy dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej Serwisu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe, informacje z zakresu niezbędnego do wystawienia dokumentu rozliczeniowego, zaznaczenie wszystkich wymaganych przy rejestracji zgód i oświadczeń.

3. Klient zobowiązany jest każdorazowo do podawania prawdziwych i pełnych danych.

4. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi Konta.

5. Konto może być przypisane wyłącznie do jednego Użytkownika i nie może być udostępniane innym osobom.

6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto.

7. Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego i właściwego używania loginu i hasła. W przypadku podejrzenia, że login oraz hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła.

8. W przypadku podejrzenia przez Użytkownika, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

9. Umowa (Konto) może być rozwiązana przez Użytkownika bez podania przyczyn (z zastrzeżeniem iż uniemożliwi to korzystanie z zasobów Serwisu do których niezbędne jest posiadanie Konta). W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@marketing-sprzedaz.pl

10. Rozwiązanie Umowy Konta nie daje podstaw do żądania zapłaty jakichkolwiek środków za brak możliwości korzystania z zakupionych Treści Cyfrowych.

11. Umowa może zostać rozwiązania przez Usługodawcę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy, lub niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności:

a. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych Danych Osobowych,

b. korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

12. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 12 Regulaminu opłata za dostęp do treści w serwisie nie podlega zwrotowi w całości lub części.

VI. TREŚCI CYFROWE I ICH ZAKUP

Usługodawca w ramach Serwisu prezentuje możliwe do nabycia Treści Cyfrowe.

1. Informacje o aktualnie dostępnych Treściach Cyfrowych i ich rodzajach oraz pakietach dostępne są na stronie internetowej Serwisu.

2. Możliwość dokonania zakupu posiada wyłącznie Klient posiadający lub zakładający Konto wraz z dokonywaniem Zamówienia.

3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami w polskich złotych i zawierają wliczony podatek VAT.

4. Ceną aktualną jest cena obowiązująca w momencie składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia, po uwzględnieniu wszystkich rabatów i promocji i kliknięciu przycisku „zamawiam”.

5. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Treści Cyfrowych, wycofania Treści Cyfrowych, udzielania rabatów na poszczególne Treści Cyfrowe, organizowania i odwoływania promocji, aż do chwili złożenia przez Klienta zamówienia (konkretnej Treści Cyfrowej) poprzez kliknięcie „kupuję i płacę”.

6. W celu zakupu Treści Cyfrowych Klient powinien dokonać wyboru wybranych Treści Cyfrowych, wypełnić formularz zamówienia, podając wymagane dane, posiadać Konto, lub założyć je wraz z wypełnianiem Formularza Zamówienia.

7. W celu złożenia oferty zakupu Treści Cyfrowej Klient powinien kliknąć przycisk „zamawiam” lub „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a następnie dokonać płatności.

8. Płatność dokonywana jest przez system płatności internetowych Przelewy24.

9. W przypadku wyboru opcji zapłaty za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności, po dokonaniu przez

Klienta wyboru „zamawiam” należy dokonać płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymaniu płatności na rachunek Usługodawcy, z elektronicznych systemów płatności Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone i nie zostanie zrealizowane.

10. Klient ponosi koszty związane z dokonanym wyborem płatności. Dokonując wyboru płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności konieczne jest zaakceptowanie regulaminu elektronicznego systemu płatności.

11. Po złożeniu przez Klienta oferty zakupu i dokonaniu płatności Klient otrzyma od Usługodawcy, na adres e-mail, wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Chwila wysłania potwierdzenia przez Usługodawcę stanowi moment zawarcia umowy na dostawę Treści Cyfrowej.

12. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany mailowo niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W przypadku otrzymania płatności za takie zamówienie

13. Usługodawca dokona zwrotu uiszczonej kwoty niezwłocznie, po stwierdzeniu braku możliwości zrealizowania Zamówienia.

Usługodawca zastrzega prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Klientowi, w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa.

14. Zmian w Zamówieniu, bądź rezygnacji z Zamówienia Klient może dokonać do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam” lub „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

VII. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków, w szczególności dostęp nie wymaga od Użytkownika dokonania Rejestracji i założenia Konta.

2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.

3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Usługodawcy, w zakresie tematycznym w nim określonym.

4. Celem korzystania z Formularza Kontaktowego Użytkownik wypełnia pola formularza wskazując: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis zapytania. Użytkownik potwierdza chęć wysłania wiadomości do Usługodawcy poprzez Kliknięcie przycisku „wyślij”.

VIII. PROMOCJE I RABATY

1. Klient jest uprawniony do korzystania z udostępnionych mu przez Usługodawcę rabatów i promocji pomniejszających cenę za Treści Cyfrowe.

2. Warunki udzielania rabatów i promocji określone są w odrębnych regulaminach.

3. Wyłączne prawo do organizowania akcji promocyjnych i udzielania rabatów przysługuje Usługodawcy.

4. Rabaty i promocje nie łączą się z innymi rabatami lub promocjami, chyba że regulamin stanowi inaczej.

5. Rabaty i promocje nie dają żadnego uprawnienia do żądania wypłaty przez Użytkowników jakichkolwiek kwot od Usługodawcy.

6. Klient nie może przekazywać otrzymanych rabatów, czy promocji żadnym innym osobom.

7. Usługodawca może przyznać szczególne rabaty i organizować promocje dla Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera i przekazywanie informacji handlowych.

IX. REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Klient może dokonywać reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług elektronicznych.

2. Reklamacje o których mowa w ust. 1 powinny być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@marketing-sprzedaz.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

3. Reklamacja powinna określać rodzaj żądania oraz dane umożliwiające kontakt z Klientem (co najmniej imię, nazwisko, adres i login użyty przy rejestracji Konta, a w przypadku reklamacji w formie pisemnej również adres do korespondencji).

4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami, a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia Zawarcia Umowy odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od umowy składając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie.

3. Do zachowania terminu 14 dni na odstąpienie od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał Usługodawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Oświadczenie może być doręczone Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanego na adres: kontakt@marketing-sprzedaz.pl

5. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia.

6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale przysługuje mu prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności.

8. Powyższe prawo do odstąpienia, nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykonanie świadczenia i udostępnienie Treści Cyfrowych, przed upływem okresu do odstąpienia przez niego, od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub przed pobraniem Treści Cyfrowej.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Mrzygłód Sprzedaz – Marketing – Konsulting prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. J. Nenko 6 30-441 Kraków pod nazwą NIP: 6341497708.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, podanych przez nich w czasie korzystania z Serwisu, w tym w czasie dokonywania zakupów, a także w celach marketingowych. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności udostępnionej pod adresem internetowym: https://www.marketing-sprzedaz.pl/polityka-prywatnosci

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH

1. Serwis i wszystkie treści w nim publikowane są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawnoautorskiej.

2. Serwis jak i poszczególne jego elementy nie mogą być modyfikowane, rozpowszechniane, kopiowane ani publikowane bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej w formie pisemnej.

3. Korzystanie z Treści Cyfrowych przez Klienta odbywa się na wskazanych w niniejszym Regulaminie zasadach.

4. Zakupienie dostępu do Treści Cyfrowych oznacza udzielenie przez Usługodawcę licencji niewyłącznej, ograniczonej czasowo (przez czas wskazany w pakiecie zamówienia). Licencja uprawnia do korzystania z udostępnionych materiałów przez Użytkownika, uprawnionego do korzystania z Konta za pośrednictwem którego dokonano zakupu Treści Cyfrowych.

5. Klient może odtwarzać, odczytywać, pobierać Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięcią komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią, jednak bez możliwości ich modyfikowania i dalszego udostępniania, najmu czy użyczenia.

6. Klient nie jest uprawniony do:

a. publikowania, udostępniania i kopiowania Treści Cyfrowych, poza kopiowaniem związanym z wprowadzeniem do pamięci komputera lub innych urządzeń celem ich odtworzenia, lub w przypadku materiałów dodatkowych, poza przypadkiem tworzenia kopii zapasowych na użytek własny.

b. ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,

c. usuwania oznaczeń właściciela i technicznych zabezpieczeń Treści Cyfrowych,

d. oddania Treści Cyfrowej w najem lub do używania lub korzystania osobom trzecim.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu i Polityki prywatności. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne.