Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.marketing-sprzedaz.pl

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”).

Usługi świadczone przez firmę Piotr Mrzygłód Sprzedaż – Marketing – Konsulting prowadzone są również z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

§ 1

Definicje

Klient – osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu lub Usług w sprawach zawodowych lub zarobkowych.

Serwis – serwis internetowy www.marketing-sprzedaz.pl dostępny na stronie internetowej www. www.marketing-sprzedaz.pl, którego właścicielem jest Piotr Mrzygłód Sprzedaż – Marketing – Konsulting.

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego, dostępny pod adresem: https://marketing-sprzedaz.pl/regulamin, stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej między Stronami w celu wykonania Usługi.

§ 2

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Klientów Serwisu.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów Serwisu, niezbędnych do realizacji umowy dystrybucji oraz sprzedaży Materiałów, Usług oraz innych usług określonych w Regulaminie przez firmę Piotr Mrzygłód Sprzedaż – Marketing – Konsulting ul. J. Nenko 6 30-441 Kraków, NIP: 6341497708, zwaną dalej “Administratorem”.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych.

§ 3

Kontakt z Administratorem

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres e-mail: kontakt@marketing-sprzedaz.pl lub wiadomość pocztową na dedykowany adres: Piotr Mrzygłód ul. J. Nenko 6 30-441 Kraków

§ 4

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:

Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie.

niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Materiałów, Usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),

niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy na usługi świadczone przez Administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ułatwienie realizacji umowy poprzez komunikację z osobami kontaktowymi wskazanymi w umowie),

obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny),

udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail, pytania, zapytania ofertowe i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi zgodnie z jej treścią),

w celu nawiązania współpracy w związku z zainteresowaniem ofertą Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowej,

dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta),

wysyłania treści o charakterze edukacyjnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość podtrzymywania kontaktów z Klientami i dostarczania im wartościowej wiedzy z zakresu autoprezentacji, komunikacji i wystąpień publicznych),

wysyłania treści o charakterze marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłki informacji handlowej w związku z wyrażeniem przez Klienta zgody z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażoną poprzez działanie wyraźnie potwierdzające jakim jest pozostawienie adresu e-mail),

marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych produktów i usług Administratora),

usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności).

2. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie.

§ 5

Odbiorcy danych

Administrator w celu prawidłowej realizacji zawieranych umów sprzedaży oraz w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane, podmiotom będącym operatorami usług płatności drogą elektroniczną, firmy świadczące usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, takie jak: poczta e -mail, oprogramowanie biurowe, księgowość elektroniczna czy podpis elektroniczny, instytucje finansowe, podmioty dostarczające narzędzia marketingu internetowego, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Nie zawsze powierzenie lub udostępnienie danych osobowych następuje do wszystkich wymienionych wyżej odbiorców. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania danego celu przetwarzania i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

W związku z tym, iż Serwis korzysta z narzędzi Google Analytics, Google Ads, Google Search Console, Facebook Ads, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich (tj. państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Japonii. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA) oraz art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej nr 2019/419 z dnia 23 stycznia 2019 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony).

§ 6

Prawa osoby, której dane dotyczą

RODO określiło szereg praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wobec powyższego mają Państwo prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,

wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt na dedykowany adres e-mail: kontakt@marketing-sprzedaz.pl

2. W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w części „Kontakt z Administratorem”.

§ 7

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały zebrane i podstawy prawnej, na której dany cel został oparty.

W zakresie celu opartego na wykonaniu umowy będziemy przetwarzać dane przez czas wykonywania praw i obowiązków wynikających z łączącego stosunku prawnego, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

W zakresie złożonej reklamacji do czasu jej rozpatrzenia, a w przypadku dochodzenia roszczeń i/lub obrony praw do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możemy je przetwarzać do momentu cofnięcia zgody.

§ 8

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to dane informatyczne (pliki tekstowe), zapisywane przez nasze serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (np. laptopie, komputerze, telefonie), które to mogą zostać odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tym urządzeniem końcowym.

Serwis wykorzystuje poniższe pliki cookies:

Cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika jedynie do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.

Cookies stałe – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu usunięcia lub zmiany ustawień. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

4. Administrator wykorzystujemy pliki cookies w celu:

uwierzytelniania Klienta w Serwisie i utrzymania sesji Klienta,

tworzenia statystyk pozycjonowania w przeglądarkach internetowych naszego Serwisu pozwalających na optymalizowanie jego użyteczności,

wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych,

dostarczenia Klientom Serwisu spersonalizowanych treści reklamowych,

konfiguracji i dostosowania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. rozpoznanie urządzenia Klienta, analiza i badanie oglądalności, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta),

zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

5. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania, co może mieć jednak wypływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

6. Brak zmiany ustawień przeglądarki lub wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies poczytuje się za zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie na komputerze.

7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator korzysta także z zewnętrznego oprogramowania analitycznego, w tym Google Analytics oraz Google Ads, Facebook Ads umożliwiającego zbieranie danych o użytkownikach. Dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany i zbiorczy. Oznacza to, że nie identyfikują osób odwiedzających stronę Serwisu. Administrator gromadzi tylko takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Serwis, sposób zachowania się na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, IP oraz domenę, dane geograficzne.

9. Administrator nie odpowiada ze przetwarzanie danych przez firmę Google – właściciela narzędzia analitycznego Google Analytics oraz Google Ads, więc zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firmy Google, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach przez Google Analytics oraz Google Ads: (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

§ 9

Źródło danych

Dane osobowe, które przetwarzane są w związku z korzystaniem z Serwisu oraz z usług świadczonych przez Administratora pozyskujemy co do zasady bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. lub od pracodawcy/podmiotu, które reprezentuje osoba fizyczna. Od pracodawcy/podmiotu, który reprezentuje osoba fizyczna możemy otrzymać dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, miejsca pracy, stanowiska lub zakresu obowiązków.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu Cywilnego oraz prawa podatkowego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówią Państwo podania swoich danych nie będziemy mogli zrealizować Zlecenia.

§ 10

Postanowienia końcowe

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujących u innych administratorów. Administrator jednak zaleca aby po przejściu na inne strony zapoznać się z funkcjonującymi na nich politykami prywatności.

Data wejścia w życie Polityki Prywatności: 22.05.2020 r.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.marketing-sprzedaz.pl.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Piotr Mrzygłód Sprzedaż – Marketing – Konsulting, prowadząca działalność pod adresem: ul. J. Nenko 6, 30-441 Kraków, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6341497708, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrznedo momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Youtube
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie:  jakwylaczyccookie.pl
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.